MR

De Medezeggenschapsraad MR
De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. Zij zet zich in om samen met het team en de directie de school op hoog niveau te houden. De MR van De Krullevaar bestaat uit 2 ouderleden en 2 teamleden van de Krullevaar. De leden worden door middel van verkiezingen /aanbod gekozen. De directeur van de school is geen lid van de MR, maar heeft de rol van adviseur. Voor een aantal besluiten heeft het bevoegd gezag (de directeur) instemming of advies van de gehele medezeggenschapsraad, enkel de oudergeleding of enkel de personeelsgeleding nodig, alvorens de besluiten rechtsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De bevoegdheden van de raad staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement en Werkplan, welke opvraagbaar zijn bij de secretaris van de Medezeggenschapsraad. De MR vergadert 6 x per jaar waarbij de directeur en/of de intern begeleidster uitgenodigd worden om te overleggen over de zaken die dan spelen. De vergaderingen zijn openbaar. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het jaarlijkse beleidsplan, het schoolplan, activiteitenplan, de identiteit en het vakantierooster van de school.

Onze school maakt deel uit van de Stichting voor katholiek en interconfessioneel basisonderwijs “De Groeiling”. Deze Stichting heeft samen met de daarbij aangesloten scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden beleidszaken besproken die alle scholen van de stichting aangaan, via een contactpersoon komen desbetreffende zaken in de MR welke dan indien nodig besproken zullen worden.

De MR kan de hulp van geïnteresseerde ouders goed gebruiken. Heeft u vragen, zorgen en/ of suggesties, bezoekt u dan eens één van onze vergaderingen. Heeft u hiervoor geen gelegenheid, maar wilt u weten wat er besproken is tijdens een vergadering, vraagt u dan om de notulen. Uiteraard kunt u buiten de vergaderingen om de MR leden ook altijd benaderen. Uw MR staat u graag te woord en kan u wellicht verder helpen of advies geven.

Leden van de medezeggenschapsraad:

Allard van Schoneveld (ouder)                                voorzitter             
Laura Kortlever (leerkracht/intern begeleider)         vice voorzitter
Anita van Dijk (leerkracht)                                       secretaris
Marijne van der Velde- van der Wal (ouder)

 
De MR is bereikbaar op: mr.krullevaar@degroeiling.nl 

De vergaderingen vinden dit schooljaar plaats op:

Dinsdag 09-01-2024 17.30-19.00 uur
Dinsdag 12-03-2024 17.30-19.00 uur 
Dinsdag 21-05-2024 17.30-19.00 uur  
Dinsdag 19-06-2024 17.30-19.00 uur 

 

Hieronder vindt u de link naar verschillende documenten van de MR:

Jaarverslag MR 2023
Jaarplan MR 2022-2023
Huishoudelijk reglement
Reglement MR PO 2022
MR notulen:

19 september 2023
14 november 2023
09 januari 2024
12 maart 2024