Communicatie met ouders

We hechten veel waarde aan goed contact tussen ouders en school. Daarvoor hebben we een aantal vaste momenten in het jaar gepland en uiteraard communiceren wij ook tussentijds met elkaar. Onze ouders zijn positief over onze pro-actieve manier van informeren over wat er allemaal gebeurt op school.

De momenten zijn: 

Intakegesprek: Voor de start van uw kind op onze school nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het wennen. Na zes weken school wordt er met u besproken hoe het met uw kind gaat. 
 
Startgesprek: Aan het begin van elk schooljaar vindt er een startgesprek plaats waar we de behoefte van uw kind(eren) bespreken. U maakt op dit moment ook persoonlijk kennis met de leerkracht van uw kind(eren). Het is een fijne manier om vanaf het begin van het jaar te bouwen aan een goede samenwerking tussen ouders en de leerkracht. 
 
Oudergesprekken: Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek om het welbevinden en de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind te bespreken.  
 
Thema-avond: Soms komt het voor dat wij u als ouders graag betrekken bij het maken van een besluit over een bepaald onderwerp. Een voorbeeld hiervan is een aanpassing van het schoolrooster. In dat geval organiseert de MR samen met de OR een zogenaamde thema-avond waar alle ouders welkom zijn. 
 
Gesprekken: U bent altijd van harte welkom voor een gesprek buiten de ingeplande gesprekken om. Dat kan een gesprek zijn met de groepsleerkracht, de directeur of de intern begeleider. Ook kan het voorkomen dat wij u uitnodigen voor een gesprek om bijvoorbeeld te klankborden over het welzijn van uw kind.  
 
1e schoolweek:
In de eerste week van het schooljaar bent u van harte welkom in de school om uw kind(eren) te brengen en in de klas te kijken.

Website: Op onze website treft u informatie aan over onze speerpunten binnen het onderwijs en onze pedagogische en didactische aanpak. Ook plaatsen wij daar praktische informatie zoals de jaaragenda.   

Ouderapp Kwieb: Wekelijks communiceren wij met u via de ouderapp Kwieb. Via deze app houden leerkrachten u op de hoogte van actuele zaken en het laatste nieuws. Leerkrachten delen via Kwieb leuke berichten over wat kinderen die dag zoal hebben gedaan of geleerd maar ook foto's en filmpjes van bijvoorbeeld schooluitjes. Tevens biedt Kwieb de mogelijkheid u uit te nodigen voor activiteiten zoals rapportgesprek of een informatieavond. Via deze app is het ook mogelijk om te chatten met de leerkracht, uw kind ziek te melden of een gesprek aan te gaan met andere ouders. 
klik hier om de ouderapp Kwieb te downloaden

Op het schoolplein: U kunt dagelijkse zaken ook aan de leerkracht doorgeven bij het brengen of halen van uw kind(eren).