Protocollen en afspraken

Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 
  • in geval van afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven:
  • in geval van ziekte leerkracht tijdig informeren;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de directeur vooraf geinformeerd worden. 
Indien u genoodzaakt bent buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan dan dient u vooraf toestemming te vragen bij de directeur voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op welke manier(en) kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Vóór de start van de schooldag horen wij graag of een kind ziek is of naar de tandarts of dokter moet. Dit kunt u melden via de schoolapp Kwieb. Indien een kind langere tijd niet naar school kan komen dan bekijken we graag samen met ouders hoe het onderwijs toch kan (thuis) doorgaan.

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?
Ouders die verlof willen aanvragen, vullen hiervoor een formulier in. Gaat het om kortdurend verlof, dan moet het formulier minimaal twee werkdagen van tevoren ingevuld bij ons binnen zijn. Denk aan verlof wegens een religieuze feestdag of bijvoorbeeld een huwelijk van een 1e graads familielid. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Gaat het om vakantieverlof (maximaal 10 dagen), dan moet het formulier minimaal zes weken van tevoren binnen zijn. Dit formulier kunt u hier vinden. 

Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming van school houden, maken zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een proces-verbaal leiden. 
 
Bijzondere afwezigheidsverklaring
Soms moet een leerling regelmatig verzuimen om een geldige reden, zoals behandeling door een fysiotherapeut of herhaald doktersbezoek. In overleg met de directeur kunnen ouders in voorkomende gevallen in plaats van het aanvragen van verlof ook gebruik maken van het formulier "bijzondere afwezigheidsverklaring". Dit formulier kunt u hier downloaden.
 
Protocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De Krullevaar volgt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling het protocol dat binnen De Groeiling is vastgesteld. Dit protocol vindt u hier.

Protocol (kleine) ongevallen op en rond school. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Kinderen vallen, botsen tegen elkaar of een voorwerp in de school, verwonden zich bij het knutselen, enzovoort. In het Ongevallenprotocol beschrijven we hoe wij in deze gevallen handelen. Dit protocol vindt u hier. Het protocol samengevat in een handig schema vindt u hier.

Protocol Luizencontrole
Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle gebeurd volgens vaste afspraken. Dit protocol vindt u hier. Soms is het prettig om alle informatie over hoofdluis nog eens door te lezen. Tips en weetjes over hoofdluis vindt u hier. Meer informatie over de behandeling en kammen vindt u hier.