Verlof aanvragen

Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 

Reden voor geoorloofd verzuim zijn:
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de directeur vooraf geinformeerd worden. 
  • in geval van afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven:
  • in geval van ziekte de leerkracht tijdig informeren                                                                                                                   
Indien u genoodzaakt bent buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan dan dient u vooraf toestemming te vragen bij de directeur.

Om voor extra verlof in aanmerking te komen, kunt u het formulier 'Verlofaanvraag' invullen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het gewenst verlof moet dit bij de directeur van de school worden ingeleverd (spoedgevallen uitgezonderd). Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming van school houden, maken zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een proces-verbaal leiden. 

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?
Ouders die verlof willen aanvragen, vullen hiervoor een formulier in. Gaat het om kortdurend verlof, dan moet het formulier minimaal twee werkdagen van tevoren ingevuld bij ons binnen zijn. Denk aan verlof wegens een religieuze feestdag of bijvoorbeeld een huwelijk van een 1e graads familielid. Dit formulier kunt u hier downloaden. 
Gaat het om vakantieverlof (maximaal 10 dagen), dan moet het formulier minimaal zes weken van tevoren binnen zijn.(zie hierboven).

Bijzondere afwezigheidsverklaring
Soms moet een leerling regelmatig verzuimen om een geldige reden, zoals behandeling door een fysiotherapeut of herhaald doktersbezoek. In overleg met de directeur kunnen ouders in voorkomende gevallen in plaats van het aanvragen van verlof ook gebruik maken van het formulier "bijzondere afwezigheidsverklaring". Dit formulier kunt u na overleg met de directeur ophalen en invullen.

Op welke manier kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Vóór de start van de schooldag horen wij graag of een kind ziek is of naar de tandarts of dokter moet. Dit kunt u melden via de schoolapp Kwieb. Voor meer informatie zie het tabblad ziek melden.