Onze pijlers

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs en dat begint bij kundige en betrokken leerkrachten. Ons team is gemotiveerd, goed geschoold en kent elke leerling. We hebben aandacht voor het kind en zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt.

Wij hanteren de volgende vijf onderwijskundige pijlers:

1. Basisvaardigheden taal en rekenen 
Voor ieder kind is het van belang te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dit bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Effectief en doelgericht onderwijs vergroot hierbij ieders kansen. 

2. Welbevinden 
Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en presteren beter. Dit zien wij terug in zelfvertrouwen, energie en doorzettingsvermogen hebben en het gevoel dat je ertoe doet. Een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen, steun ervaren en zichzelf mogen zijn vergroot het welbevinden. Ook goed onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. 

3. Zicht op ontwikkeling 
Kinderen leren beter wanneer de leerkracht hen echt ziet, weet hoe het kind leert en waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Op basis van informatie vanuit het leerlingvolgsysteem, klasobservaties en gesprekken stemmen wij het lesaanbod af op de onderwijsbehoefte van het kind. Dit komt ieders ontwikkeling ten goede.  
 
4. Samenwerken 
Met elkaar werken aan een groepstaak zorgt voor sociale cohesie: een gevoel van samen ergens verantwoordelijk voor zijn en vertrouwen dat bijdraagt aan de motivatie om te leren. Het is onze taak om kinderen te leren begrijpen dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor het volbrengen van de taak. Ze kunnen elkaar daarbij helpen en aanmoedigen. Wij leren kinderen te reflecteren op hun eigen rol en handelen.  
 
5. Wereldburgerschap 
Wij helpen kinderen met het ontwikkelen van een kritische open geest om bij te kunnen dragen aan een duurzame samenleving en mooiere wereld.